Đảng bộ xã Ninh Mỹ tổ chức đại hội đại biểu đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025

Trong 02 ngày 12, 13/5/2020, Đảng bộ xã xã Ninh Mỹ, đã long trọng tổ chức Đại hội (ĐH) Đại biểu lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.       

Thực hiện Điều lệ Đảng, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “Về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Kế  hoạch số 116-KH/HU ngày 18/11/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hoa Lư lần thứ XXIII nhiêm kỳ 2020-2025. Trong 02 ngày 18, 19/3/2020, Đảng bộ xã xã Ninh Mỹ, đã long trọng tổ chức Đại hội (ĐH) Đại biểu lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Dự và chúc mừng ĐH có đồng chí Nguyễn Văn Cường – Phó Bí thư Huyện ủy; các đồng chí ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND; các đồng chí đại diện các ban xây dựng đảng, lãnh đạo các phòng chuyên môn;  các đồng chí nguyên lãnh đạo xã qua các thời kỳ; các đồng chí đảng viên lão thành cách mạng; 149 đại biểu, tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng, trí tuệ và sức chiến đấu của 438 đảng viên trong toàn Đảng bộ đã về dự đông đủ.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ và nhân dân xã Ninh Mỹ đã phát huy truyền thống cách mạng của quê hương anh hùng, đoàn kết, thống nhất, vượt qua khó khăn, khai thác tiềm năng, thế mạnh, phát huy nội lực triển khai thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức 17/17 chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. Trong đó, tập trung lãnh đạo, huy động nguồn lực để xây dựng nông thôn mới (NTM), nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM kiểu mẫu. Chú trọng lãnh đạo phát triển kinh doanh dịch vụ, thương mại, vận tải. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng từ 80 triệu đồng/ha lên 100 triệu/ha năm 2019. Thu nhập bình quân đầu người đạt 51 triệu đồng/năm. Công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng được thực hiện hiệu quả. Các lĩnh vực: Văn hóa, y tế, giáo dục, dạy nghề, giải quyết việc làm, gia đình văn hóa... đều vượt chỉ tiêu nghị quyết ĐH. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường thực hiện. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp 50 đảng viên. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, nội chính và phòng chống tham nhũng được thực hiện nghiêm… Qua bình xét, đánh giá hàng năm có 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 4 năm liền Đảng bộ xã được công nhận trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được thực hiện nghiêm túc, tạo sức lan tỏa sâu rộng. Hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới…

Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Ninh Mỹ đề ra một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của mỗi chi ủy, chi bộ, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; quan tâm công tác phát triển đảng viên mới; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, bảo đảm tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng đẩy mạnh phát triển kinh doanh dịch vụ, thương mại, vận tải; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Chú trọng thực hiện tốt công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản xuất nông nghiệp sạch, hàng hóa và phát triển chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường; huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để hoàn thiện hệ thống công trình phúc lợi công cộng phục vụ đời sống nhân dân... Phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 85 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm xuống 0%; thu cân đối ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 5%/năm; hàng năm, 100% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Trong nhiệm kỳ, kết nạp 10 đảng viên mới/năm...

Các đại biểu dự đại hội đã tập trung thảo luận đề ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Đồng thời  thảo luận cho ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đảng bộ huyện Hoa Lư và Văn kiện  Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.. Phương hướng trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã Ninh Mỹ tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp, đẩy nhanh tiến độ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và phấn đấu trong năm 2020, xã Ninh Mỹ trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu; phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân, lấy dân làm trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc phát sinh trong đời sống sinh hoạt của nhân dân; đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động văn hóa, xã hội, chính sách an sinh xã hội; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đối với các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; giữ vững truyền thống đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Phát biểu và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Cường – Phó Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân xã Ninh Mỹ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị Đảng bộ xã Ninh Mỹ thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng tạo đồng thuận cao trong đảng bộ và nhân dân; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, tinh thần tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên; thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt và hiệu quả hoạt động của chi bộ; tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế khai thác tốt tiềm năng thế mạnh của địa phương; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế ưu tiên phát triển thương mại, dịch vụ và vận tải; tiếp tục rà soát hoàn thiện các tiêu chí làm cơ sở định hướng đầu tư và huy động sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, tạo sự chuyển biến tích cực trên lĩnh vực văn hóa, xã hội; tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng địa phương…

Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XXVIII nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí và bầu 14 đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Hoa Lư lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ninh Mỹ khóa XXVIII đã bầu  Ban Thường vụ gồm 05 đồng chí, đồng chí Trần Văn Hùng được bầu giữ chức danh Bí thư Đảng ủy, đồng chí Lê văn Chung và đồng chí Phạm Quốc Hiệu được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy; bầu Ủy ban kiểm tra Đảng ủy gồm 05 đồng chí, đồng chí Lê Văn Chung được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

       Đại hội Đảng bộ xã Ninh Mỹ lần thứ 28, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã kế tiếp nhiệm kỳ đại hội trước, có vinh dự và trách nhiệm: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện đồng bộ các chính sách xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; đảm bảo quốc phòng-an ninh, nhằm xây dựng xã Ninh Mỹ sớm trở thành xã Nông thôn mới kiểu mẫu. 

   Với tinh thần phát huy nội lực, tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị của tỉnh và của huyện, Đảng bộ và nhân dân xã Ninh Mỹ quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 28, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 11
  • Trong tuần: 364
  • Tất cả: 6 759
Đăng nhập